pagine viste: ...
...no javascript...
phone
opzioni grafiche:
T
T
T
TT
Benvenuto, visitatore
     
Fri 22 September, 02:38:52
logo

Elenenco delle opere (18) relazionate dal tag "FUNNY POETRY"

(mostra tutti)Descrizione: This is an unorthodox article about the morality and the democracy explaining some basic, yet misunderstood, points about the democracy, in what way it is good and in what bad, why it has no morality, and how we can better it a little.
incipit: *0. Stating Of The Question* | Very often in the latter years I have been highly alarmed by the commonly used phrase about the "democratic values" which we have to defend, insist upon them, apply in our work, turn into reality, maintain constantly, and so on, meaning some moral values that have come to life with the democracy, but the point is, though I much regret to say this, that it could /not/ be true by the simple fact that *the democracy itself has no moral values*!…

tags: #critically(8)    #funny poetry(18)    #morality(6)    #non traditionally(21)    #popularly(44)    #democracy(25)

Descrizione: In Russian. Это неортодоксальное эссе о морали и демократии, объясняющее некоторые основные, но неправильно понятые, идеи о демократии, чем она хороша и плоха, почему в ней нету морали, и как её немного улучшить.
incipit: In Russian. *0. Постановка Вопроса* | В последних годах меня довольно часто притесняла стереотипная фраза о "демократических ценностях", которые мы должны защищать, отстаивать, применять в свою работу, претворять в реальность, и прочее, имея в виду некоторые моральные ценности, которые появились с приходом демократии, но дело в том, что такое утверждение, как бы я и не жалел сказать это, не может быть верным, потому что *демократия*, сама по себе, *не содержит никаких моральных ценностей*!…

tags: #critically(8)    #funny poetry(18)    #morality(6)    #non traditionally(21)    #popularly(44)    #democracy(25)

Descrizione: In Bulgarian. Това е кратко есе за прословутите демократически ценности, в които се оказва, че практически няма никакви ценности. Но това е демокрацията. Накрая има и стихотворно приложение по темата, на английски (от чувство за срамежливост).
incipit: In Bulgarian. *0. Постановка На Въпроса* | През последните години твърде често ме е притеснявала стереотипната фраза за "демократичните ценности", които трябва да защищаваме, отстояваме, прилагаме в работата си, превръщаме в реалност, и прочее, имайки предвид някои морални ценности, възникнали с идването на демокрацията, но работата е там, че такова твърдение, колкото и да съжалявам да го кажа, не може да бъде вярно, по простата причина, че *демокрацията не съдържа никакви морални ценности*!…

tags: #critically(8)    #funny poetry(18)    #morality(6)    #non traditionally(21)    #popularly(44)    #democracy(25)

Descrizione: This is an opus about the women & the men, the differences between them, the emancipation, and what to expect after it. Regardless of the fact that the topic is old, it is remarkably actual nowadays, when the equilibrium between genders is disturbed.
incipit: *1. The Emancipation* | The French understand, if not anything else, then at least love and sex, so that one must believe them when they say: Cherchez la femme (as cause for all evil things on this world), more so because to this truth people have come millenniums back, for to reflect it in the Bible where Adam and Eve were thrown out of Paradise because of the sin of Eve. Well, some emanci/patess/ — for this is grammatically correct building from "emancipate" — would have objected, …

tags: #emancipation(3)    #funny poetry(18)    #men(3)    #non traditionally(21)    #philosophically(25)    #popularly(44)    #women(3)

Descrizione: In Russian. Это опус о женщинах и мужчинах, о разницах между ними, об эмансипации, и что потом. Не смотря на того, что тема очень старая, она особенно актуальна в наши дни, когда установившееся веками равновесие между полами нарушилось.
incipit: In Russian. *1. Об Эмансипации* | Французы, если не в чём-то другом, то хотя бы в любови и сексе разбираются, так что им надо верить когда говорят cherchez la femme ("шерше ла фам") как причину всех зол и несчастий в этом мире, тем более, что до этого правдивого утверждения люди достигли ещё за тысячи лет до нашего времени, чтобы отразить его и в Библии, где Адама и Еву выгнали из Рая из за прегрешения Евы. Ну, возможно, что какая-та… эманси/патка/ имеет право возразить, …

tags: #emancipation(3)    #funny poetry(18)    #men(3)    #non traditionally(21)    #philosophically(25)    #popularly(44)    #women(3)

Descrizione: In Bulgarian. Това е есе за жените и мъжете, за необходимостта и особеностите на двата пола, за взаимодействието между тях, и за еманципацията. При все че темата е стара, то въпросът е силно актуален днес, при разрушеното равновесие между половете.
incipit: In Bulgarian. *1. Еманципацията* | Французите, ако не от друго, то поне от любов и секс разбират, така че би трябвало да им се вярва като казват: Cherchez la femme (като причина за всички злини на този свят), още повече, че до тази истина хората са били стигнали преди хиляди години, за да я отразят и в Библията, където Адам и Ева са били изгонени от Рая заради прегрешение на Ева. Е, някоя … еманци/патка/ — защото това е граматически правилно образуване — с пълно право би възразила, че…

tags: #emancipation(3)    #funny poetry(18)    #men(3)    #non traditionally(21)    #philosophically(25)    #popularly(44)    #women(3)

(saggio altro, medio)  di nwChris Myrski
Descrizione: Here are discussed popularly, but philosophically, some of the major scourges of the society, such as the: wars, violence, terrorism, corruption, and others, in order to discover their causes and reach to appropriate methods for fighting them.
incipit: *0. Preliminary Remarks* | We will surely not "discover America" saying that the main reasons for our sufferings, i.e. of the reparable by us, or those that stay outside of the /indifference/ to us of the world in which we live (where this world some of you may replace with God), are rooted only in the human shortcomings, called also vices or sins, as well also in the bad social regulations (which are consequences of our shortcomings). This is known by the old Eastern philosophers, but…

tags: #critically(8)    #funny poetry(18)    #non traditionally(21)    #philosophically(25)    #popularly(44)    #scourges of society(3)

Descrizione: In Russian. Здесь рассматриваются популярно, но философски, некоторые из основных бичей общества, такие как: войны, насилие, терроризм, коррупция, и другие, в целях раскрыть их причины и прийти к правильным методам для борьбы с ними.
incipit: In Russian. *0. Предварительные Замечания* | Ну, наверное не "откроем Америку", заявляя, что основные причины для наших страданий, т.е. для поправимых нами, или тех, которые находятся вне /безразличия/ к нам мира, в котором живём (а кто из вас желает может заменить мир на Бог), прячутся в человеческих недостатках, называемых ещё пороками или грехами, также как и в плохом социальном устройстве (которое является следствием наших недостатков). Это известно из древних восточных фолософий, но…

tags: #critically(8)    #funny poetry(18)    #non traditionally(21)    #philosophically(25)    #popularly(44)    #scourges of society(3)

Descrizione: In Bulgarian. Това е есе за съвременните социални злини, като: войни, организирана престъпност, тероризъм, наркомания, корупция, бедност, и разединение на хората. Не липсва и традиционното поетично Пиложение (на английски).
incipit: In Bulgarian. *0. Предварителни Бележки* | Сигурно няма да "открием Америка", като заявим, че основните причини за нашите страдания, т.е. поправимите от нас, или тези, които стоят извън /безразличието/ към нас на света, в който живеем (като този свят някои читатели могат да го заменят с Бога), се коренят само в човешките недостатъци, наричани още пороци или грехове, както и в лошата социална уредба (която е следствие от нашите недостатъци). Това е известно от древните източни философии, но…

tags: #critically(8)    #funny poetry(18)    #non traditionally(21)    #philosophically(25)    #popularly(44)    #scourges of society(3)

Descrizione: This is an essay about the basic rules for living by low living standard, as in Bulgaria. The material is quite motley in its character, but isn't abstract at all, and is based on checked by the author methods and techniques.
incipit: Here is the Contents: | I. GENERAL RECOMMENDATIONS FOR REASONABLE LIFE | 1. Ancient Truths | 2. Strategies For Survival | II. SURVIVAL IN URBAN CONDITIONS | 1. Economies At Home | 2. Food And Preparing Of Winter Supplies | 3. Grasses, Herbs, And Wild Fruits | 4. How Not To Visit Physicians | III. SPECIAL SKILLS | 1. Picking Of Wild Mushrooms | 2. Making Of Wines From Wild Fruits | 3. Fabricating Of Liqueurs Or Vodka | POST SCRIPTUM | APPENDIX | The Wild Calls.

tags: #economies(3)    #funny poetry(18)    #jogging(6)    #mushrooms(3)    #philosophy(27)    #reasonable life rules(3)    #wines(3)    #without physicians(3)    #survival for poor(3)

Descrizione: In Russian. Это эссе об основных правилах жизни при низком жизненном стандарте, как в Болгарии. Материал разношёрстный, но не абстрактный, а базируется на проверенных автором методах и приёмах. Не отсутствует и традиционное поэтическое Приложение.
incipit: In Russian. Это содержание: | I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ РАЗУМНОЙ ЖИЗНИ | 1. Древние Истины | 2. Стратегии Выживания | II. ВЫЖИВАНИЕ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ | 1. Экономии В Доме | 2. Пища И Приготовление Продуктов На Зиму | 3. Травки, Зелень, И Дикие Фрукты | 4. Как Не Ходить По Врачам | III. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ | 1. Собирание Дикорастущих Грибов | 2. Приготовление Вин Из Диких Фруктов | 3. Приготовление Настоек | ПОСТ СКРИПТУМ | ПРИЛОЖЕНИЕ | /Одуван/-салат

tags: #economies(3)    #funny poetry(18)    #jogging(6)    #mushrooms(3)    #philosophy(27)    #reasonable life rules(3)    #wines(3)    #without physicians(3)    #survival for poor(3)

Descrizione: In Bulgarian. Това са дълги разсъждения за живота в градски условия в страни с нисък стандарт като България. Материалът е пъстър, но не е абстрактен, а се базира на проверени от автора методи. Не липсва и традиционното поетично Приложение.
incipit: In Bulgarian. Това е съдържанието: | I. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА РАЗУМЕН ЖИВОТ | 1. Древни Истини | 2. Стратегии На Оцеляване | II. ОЦЕЛЯВАНЕ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ | 1. Икономии В Жилището | 2. Храна И Приготвяне На Зимнина | 3. Треви, Зеленина, И Диви Плодове | 4. Как Да Не Ходим По Лекари | III. СПЕЦИФИЧНИ УМЕНИЯ | 1. Бране На Диворастящи Гъби | 2. Приготвяне На Вина От Диви Плодове | 3. Приготвяне На Настойки | ПОСЛЕПИС | ПРИЛОЖЕНИЕ | Дивото Зове

tags: #economies(3)    #funny poetry(18)    #jogging(6)    #mushrooms(3)    #philosophy(27)    #reasonable life rules(3)    #wines(3)    #without physicians(3)    #survival for poor(3)

Descrizione: This is an essay about the contemporary consumer society, that creates artificial things but /is unable to destroy them/ later. The narration is philosophical & unorthodox, reducing everything to what says the title. Therès also poetical Appendix.
incipit: *0. Preliminary Remarks* | In the old Buddhists books is stated that our world is something thrice "not", namely: in it /nothing is perfect/ (what in many cases is the same as not finished — in Slavonic languages, say in Russian, there is /sovershenniy/-perfect, and /svershit/-to-finish, but Latin "perfect" means both, faultless & finished), /nothing is permanent/, and /nothing is isolated/ (or independent of the other things), what surely is more serious approach than by Christian Creation….

tags: #funny poetry(18)    #non traditionally(21)    #philosophically(25)    #popularly(44)    #bad destruction(3)

Descrizione: In Russian. Это эссе о нашем консумативном обществе, которое создаёт искусственные вещи, но /не умеет их разрушать/ потом. Изложение философское и нетрадиционное, сводящее всё к заголовку. Тоже имеется поэтическое Приложение.
incipit: In Russian. *0. Предварительные Замечания* | В древних буддистских книгах утверждается, что наш мир отвечает трём "нет", а именно, что в нём /ничто не совершенно/ (что в ряде случаев то же самое как незаконченное — сравните просто слово "совершённый" с устаревшим "свершённый"), /ничто не постоянно/, и /ничто не независимо/ (или изолировано от других вещей), что, разумеется, значительно более серьёзный взгляд на вещи чем при христианском сотворении….

tags: #funny poetry(18)    #non traditionally(21)    #philosophically(25)    #popularly(44)    #bad destruction(3)

Descrizione: In Bulgarian. Това е есе за неумението ни да рушим, много неща, а в природата всичко е обвързано в цикли, и ако не ги затворим правилно се стига до големи катаклизми. Нещата хем са философски, хем не са разрешени правилно. Пак с поетично Приложение.
incipit: In Bulgarian. *0. Предварителни Бележки* | В древните будистки книги се твърди, че нашия свят е нещо три пъти "не", а именно: че в него /нищо не е съвършено (което в редица случаи е същото като незавършено — сравнете просто думите ни "свършен" и "съвършен"), /нищо не е постоянно/, и /нищо не е независимо/ (или изолирано от другите неща), което, разбира се, е един доста по-сериозен поглед на нещата отколкото при християнското сътворение….

tags: #funny poetry(18)    #non traditionally(21)    #philosophically(25)    #popularly(44)    #bad destruction(3)

Descrizione: In Bulgarian. Това е сборник от лека и хумористична поезия включващ какво ли не: почти сериозно, пародии на песни, политикарски, леко секси, гадорийки, а после епитафи, memento mori, нонсенси, лимрици, други каламбури, акростихове, и послеслов.
incipit: In Bulgarian. Това е сборник от лека и хумористична поезия включващ какво ли не, който тук е разделен на две части плюс приложения на чужди езици (рус. и анг.), само че всичко е съкратено доста, понеже в САЩ го продавам. В І-та част са разделите: почти сериозно, пародии на песни, политикарски, леко секси, и гадорийки, а във ІІ-та: епитафи, memento mori, нонсенси, лимрици, други каламбури, акростихове, и послеслов. Основно са от 2002, но има и по-късни добавки. Книгата като цяла е бая голяма.

tags: #acrostics(3)    #funny poetry(18)    #in bulgarian(25)    #limericks(6)    #miniatures(2)    #nearly serious(1)    #nonsenses(8)    #parodies(6)    #light verses(12)

Descrizione: In Bulgarian. Това са преводи от английски на най-различни хумористични стихове, нонсенси, каламбури, и лимрици на български, по усмотрение на автора; плюс това са дадени и английските оригинали, както и някои трудно преводими нещица в оригинал.
incipit: Първото нещо е, че това не е систематичен превод на която и да било книга със английски стихове, а нещо "клъвнато" от тук и от там, което ми се е показало интересно. Така че от това следва и второто, а именно, че това е мой подбор на най-интересните английски и/или американски хумористични стихове, които съм срещал из нашите библиотеки. Е, разбира се, "най" е относително понятие, а и моя филтър сигурно е спорен за мнозина, но след като това не са предварително поръчани преводи, то…

tags: #calembours(2)    #english sources(1)    #funny poetry(18)    #in bulgarian(25)    #limericks(6)    #miniatures(2)    #nonsenses(8)    #translation(3)    #light verses(12)

Descrizione: In Bulgarian. Това са преводи на редица немски леки и хумористични стихове на български. Включени са неща, които са се харесали лично на автора, като най-добре е представен Ерих Кестнер, после следват Вилхелм Буш, Кристиан Моргенщерн, и други.
incipit: In Bulgarian. Тук са събрани редица мои преводи от немски. Те не винаги са лека поезия или каламбури, особено Ерих Кестнер, с когото започвам, но тъй като неговата поезия отговаря на афинитета на преводача към прости и запомнящи се детски рими, както и към по-скоро философско (дори цинично, при нужда) виждане за нещата, нежели на емоционални описания на ситуации (които, най-често, са лишени от особен смисъл), то всичко това е сложено под една обща шапка. Освен това по-нататък има епиграми и…

tags: #bulgarian(4)    #calembours(2)    #christian morgenstern(1)    #erich kestner(1)    #funny poetry(18)    #german sources(1)    #nonsenses(8)    #translation(3)    #wilhelm bush(1)    #light verses(12)


Nota: vi invitiamo a
Questo indirizzo email è protetto dagli spam.
Attiva JavaScript per vederlo.
eventuali termini o contenuti illeciti, scurrili o errati che potrebbero essere sfuggiti al controllo degli Autori o dello Staff.PayPal

L'associazione culturale BraviAutori sopravvive solo grazie alle piccole donazioni. Se il nostro sito ti è piaciuto, se vuoi contribuire alla sua crescita e allo sviluppo di nuove iniziative, se ci vuoi offrire una pizza, una birra o proprio non sai scegliere chi far felice, considera la possibilità di fare una donazione. Oppure acquista uno dei nostri libri. Puoi usare PayPal (qui a fianco) oppure seguire le istruzioni in fondo a questa pagina. Per ulteriori informazioni, scrivete alla .


Grazie, e buon lavoro!php
Creative Commons
MySQL
Aruba.it
Contatori visite gratuiti
(questo indicatore conta le visite da parte di nuovi visitatori)
PhpBB3

Per gli smartphone o per i computer lenti è disponible una visualizzazione più leggera del sito.

informazioni sulla tua navigazione:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
IP: 3.214.184.223


BraviAutori.it (il portale visual-letterario)

Version: 20.0409

Developed by Massimo Baglionemap
Mappa del sito


Informazioni sull'uso dei cookie da parte di questo sito

La nostra policy sulla privacy

Info e FAQ

Contatti


© 2006-2023
All rights reserved

Copyrighted.com Registered & Protected

MyFreeCopyright.com Registered & Protected

Main site copyrights:
MCN: WVTT8-HGT7X-69B5W
MCN: WT4R4-8NXSX-1LXZB

Pagina caricata in 0.02 secondi.
Dedicato a tutti coloro che hanno scoperto di avere un cervello,
che hanno capito che non serve solo a riempire il cranio e che
patiscono quell'arrogante formicolio che dalle loro budella
striscia implacabile fino a detonare dalle loro mani.

A voi, astanti ed esteti dell'arte.

(Sam L. Basie)
Special thanks to all the friends of BraviAutori who have
contributed to our growth with their suggestions and ideas.