pagine viste: ...
...no javascript...
phone
Opzioni grafiche:
T
T
T
Ti
Ti
Benvenuto, visitatore
     
Wed 28 October, 16:05:54
logo


Elenenco delle opere (23) relazionate dal tag "BULGARIAN"

(mostra tutti)descrizione: In Russian. Здесь 3 тома моей публицистики, состоящей из 4-х разделов: “Для Журналов”, “Для Газет”, “Фельетоны” и “Другие”, которая охватывает очень большой период времени, примерно с 1990 и до 2017, когда я решил положить конец этой огромной книги.

incipit: In Russian. Эта книга содержит всю мою публицистику, писанную в периоде демократичного перехода в Болгарии, который начался в 1989 году, но не окончился за почти 30 лет, судя по нашим темпам и неразберихам. Всё таки даже к 2000-му году набралось немало вещей, так что я решил собрать их в одно место. На базе времени, в котором я их писал, логично ожидать, что они будут третировать в основном демократический феномен ...

#russian(12)    #economy(3)    #ideas(7)    #independently(3)    #politics(39)    #popularly(22)    #publicistics(3)    #untraditionally(3)    #bulgaria(12)

descrizione: In Bulgarian, “Open Letter to Bulgarian Public” by invented Ivancho Jotata, democratic dissident, focusing on: pensioner curiosities, fight with the misery, our image, and a heap of propositions, very important for us. Can't be published in Bulgaria.

incipit: Аз считам за свой дълг да ви информирам за някои невероятни куриози в пенсионната ни система, а оттам и за други моменти от социалната ни политика, която, откакто дойде демокрацията ни, хич я няма, и по вина на които (както и на други, разбира се) ние сега сме на последно място по бедност в Европейския Съюз (с единствената надежда да минем поне на предпоследно място само ако нашите евро-депутати успеят да убедят някак-си Съюза да приеме и Албания в него). Писмото е много дълго ...

#bulgarian image(3)    #fight with misery(3)    #important topics(3)    #in bulgarian(12)    #pensioner curiosities(3)    #open letter(6)

descrizione: In Russian. Это небольшая папка с вещами, писанные на русском и в основном для всех СНГ-цев. В последствии, однако, я решил претворить её на английском, на этот раз якобы для всех арабов и т.д., но это не совсем то, вещи адаптированы к аудитории.

incipit: In Russian. Содержание./ Уроки болгарского [короткое ознакомл. с болг.]./ Под болгарским флагом [1а брильянтовая идея связанная с болг. да НЕ флагом]./ СНГ, или по другому? [письмецо всем СНГ-цам об имени сообщества]./ Гневное продолжение (темы о болг. языке) [болг., рус., и анг. языки, фонетика, грамматика, внутри- и внешне- полит. значение, и проч.]./ Опус 137 [посвящённый славянам всем, которые очень ... славные люди]./ Не мечите бисера перед ... русскими (и СНГ-цами) [прощальный материал]./

#etymology(19)    #grammar(2)    #important(7)    #in russian(8)    #languages(3)    #phonetics(2)    #policy(1)    #russia(5)    #bulgaria(12)

(racconto giornalismo, medio)  di Jotata

descrizione: In English: says what was in the Open Letter in Bulgarian, gives non-standard info about the country & the author, then an idea for using of Latin alph. for writhing of all languages, with funny examples, then how the author can be used, some poetry.

incipit: This material has to fulfill several purposes, namely: to explain why I decided to "pollute" your site with this strange Bulgarian language, to give a possibly brief summary of what was in the mysterious Open Letter, to provide the readers on this site with some non-standard information about Bulgaria, to tell you something about the very author, then to make you acquainted with one my idea for using of Latin alphabet for sufficiently good writing of ALL world languages, to use it as example ...

#latin alphabet(1)    #acrostic(4)    #barbarism(3)    #bravi autori(2)    #etymology(19)    #misery(2)    #own idea(3)    #translation(3)    #bulgaria(12)

descrizione: Това е популярна студия за комунизма като религия, научно разработена, от /аполитична/ гледна точка (така че и комунистите не са съгласни с тезите), с елементи на НФ в края за една нова религия, плюс много-езично стихотворение като Приложение.

incipit: Въпреки многократните разисквания за вредата или ползата от комунизма, разисквания, които обикновено не водят до безспорни изводи, защото всяко нещо зависи от времето и мястото, всяко лекарство — от дозата, всяко управление — от обекта на управление, всяка демокрация — от демоса, и прочее, изглежда че настоящото разглеждане е необходимо за нашия народ, или поне за мислещата част от него. Необходимо е не толкова за да открие нови виновници за кризата или катастрофата в България , а за да ...

#atheism(9)    #impartiality(5)    #in bulgarian(12)    #multilingua(5)    #philosophy(24)    #religion(22)    #science fiction(5)    #utopia(15)    #communism(14)

descrizione: In Bulgarian. Книгата има вид на сборник от Манифести на 12 измислени политически партии (+ 2 приложения), които са най-различни по характер, основно иронични или пародийни, но съвсем разумни и научно издържани. Този жанр аз наричам “политистика”.

incipit: *Историята на всички общества*, поне от 25 века насам, е история на *смяна на демокрация с диктатура и обратно*! Още в Древна Гърция непрекъснато са се сменяли периоди (най-често десетилетия) на някаква форма на демокрация (без това да се отнася за робите, разбира се) с периоди на тирания (наричана така, тъй като техните Диктатори се наричали Тирани). Подобна смяна се е осъществявала и по времето на Древен Рим, когато времена на демократично управление са се заменяли с абсолютна монархия. ...

#actual models(3)    #critique of democracy(3)    #humorous(4)    #in bulgarian(12)    #political aphorism(3)    #scientific(7)    #utopian(15)    #politics(39)

descrizione: In Bulgarian. Това е именно “върло” демократична поезия, т.е. анти-демократична. Но то надали има страна по света където интелигентните хора да харесват демокрацията - защото тя е прекалено вулгарна! Е, аз си казвам думата чрез леката ми поезия.

incipit: Ами, демокрацията е доста странен феномен, който аз разглеждам в други книги, но основните причини за нашите бъркотии се свеждат до: бързата и необмислена промяна, неопитните ни политици, тоталното отричане на тоталитаризма, загубата на всичките ни пазари, обезценяването на старите левчета, отсъствието на единомислие между партиите, заблудата за лесно забогатяване, заимстване само на отрицателното от Запада, и прочее. С една дума - в това, че ни беше /малко акъла/ за да намерим златната среда!

#in bulgarian(12)    #light verses(6)    #nonsenses(8)    #parodies(5)    #political(39)    #sundry(5)    #funny(22)

descrizione: In Russian, translation of the “Open Letter to Bulgarian Public” by Ivancho Jotata, democratic dissident, focusing on: pensioner curiosities, fight with misery, our image, a heap of propositions, very important for us. Can't be published in Bulgaria.

incipit: Я считаю своим долгом информировать Вас о некоторых невероятных курьёзах в Болгарской пенсионной системе, а оттуда и о других моментах социальной политики, которая, с тех пор как пришла демократия, практически отсутствует, и по вине которых (а и других) мы теперь на последнем месте по бедности в Европейском Союзе (с единственной надеждой перейти хотя бы на предпоследнем только если наши евро-депутаты сумеют как-то убедить этот Союз принять тоже и Албанию н нём). Письмо очень длинное …

#bulgarian image(3)    #fight with misery(3)    #hinted propositions(2)    #important topics(3)    #open letter(6)    #pensioner curiosities(3)    #in bulgarian(12)

(racconto giornalismo, lunghissimo)  di Jotata

descrizione: In German, translation of the “Open Letter to Bulgarian Public” by Ivancho Jotata, democratic dissident, focusing on: pensioner curiosities, fight with misery, our image, a heap of propositions, very important for us. Can't be published in Bulgaria.

incipit: Ich halte es für meine Pflicht, Sie über einige erstaunliche Merkwürdigkeiten in Bulgarischen Rentensystem, und davon auf andere Momente unserer Sozialpolitik, zu informieren, welche Politik, seitdem unsere Demokratie kam, sehr niedergestiegen ist, und auf Schuld von diesen (wie auch anderen) Momenten wir sind jetzt am letzten Platz in Armut in der Europäischen Union (mit der Hoffnung zum vorletzten Platz zu übergehen nur wenn auch Albanien darin akzeptiert wird). Der Brief ist sehr lang ...

#bulgarian image(3)    #fight with misery(3)    #hinted propositions(2)    #important topics(3)    #open letter(6)    #pensioner curiosities(3)    #in bulgarian(12)

(racconto giornalismo, lunghissimo)  di Chris Myrski

descrizione: Here are 3 volumes of my publicistics, consisting of 4 sections: “For Journals”, “For Newspapers”, “Feuilletons”, “Others”, which comprises very big period of time, from about 1990 and till 2017, when I decided to put an end to this enormous book.

incipit: This book contains all my publicistic works, written in the period of Bulgarian transition to democracy, which has begun in 1989, but has not ended for nearly 30 years, judging by our rates of development and the muddle in which we state. Still, even to the year 2000 was accumulated certain amount of things, so that I decided to gather them in one place. Based on the time in which I have written them, it is normally to expect that they will deal mainly with the democratic phenomenon …

#economy(3)    #ideas(7)    #independently(3)    #politics(39)    #popularly(22)    #publicistics(3)    #untraditionally(3)    #bulgaria(12)

descrizione: In Bulgarian. Тук са 3 тома на моята публицистика, включваща 4 раздела: “За Списания”, “За Вестници”, “Фейлетони” и “Други”, която обхваща много голям период от време, от към 1990-та и до 2017, когато реших най-после да затворя тази огромна книга.

incipit: In Bulgarian. Тази книга съдържа всякаква моя публицистика, писана през периода на демократичния преход у нас, който започна през 1989 година, но за почти 30 години още не е свършил, съдейки по нашите темпове и бъркотии. Все пак даже към 2000-та се насъбраха доста неща и аз реших да ги събера на едно място. На базата на времето, в които те са писани, е логично да се очаква, че те третират основно феномена наречен демокрация ...

#bulgaria(12)    #economy(3)    #in bulgarian(12)    #independently(3)    #own ideas(2)    #politics(39)    #popularly(22)    #serious works(2)    #untraditionally(3)    #publicistics(3)

descrizione: This folder is creative revision of materials put in the CIS-folder but this is not translation, this is adaptation to the new auditory, and is intended to give initial ideas about the best world language, which is ... Bulgarian, up to my word!

incipit: Here I not only try to present this language to you, but also to convince you that it is a must to begin to learn it, because you have nearly no other alternative, the widely used English language is just bad! So that, please, find some time to read these things, the questions are very important for all of you.// Dear reader, this collection is for you,/ Be you Arab, Chinese, or — why not? — Hind`oo,/ It’s about language for the world as whole,/ Which is easy, nice, best choice, and water holds.

#alphabet(1)    #around the world(1)    #bettering(5)    #comparative analysis(1)    #grammar(2)    #ideas(7)    #language(3)    #phonetics(2)    #bulgarian(23)

descrizione: In Bulgarian. Това е сборник от лека и хумористична поезия включващ какво ли не: почти сериозно, пародии на песни, политикарски, леко секси, гадорийки, а после епитафи, memento mori, нонсенси, лимрици, други каламбури, акростихове, и послеслов.

incipit: In Bulgarian. Това е сборник от лека и хумористична поезия включващ какво ли не, който тук е разделен на две части плюс приложения на чужди езици (рус. и анг.), само че всичко е съкратено доста, понеже в САЩ го продавам. В І-та част са разделите: почти сериозно, пародии на песни, политикарски, леко секси, и гадорийки, а във ІІ-та: епитафи, memento mori, нонсенси, лимрици, други каламбури, акростихове, и послеслов. Основно са от 2002, но има и по-късни добавки. Книгата като цяла е бая голяма.

#bulgarian(23)    #calembours(4)    #funny poetry(16)    #light(4)    #limericks(4)    #miniatures(2)    #nonsenses(8)    #parodies(5)    #sundry(5)    #verses(4)    #acrostics(4)

descrizione: In Bulgarian. Това са преводи от английски на най-различни хумористични стихове, нонсенси, каламбури, и лимрици на български, по усмотрение на автора; плюс това са дадени и английските оригинали, както и някои трудно преводими нещица в оригинал.

incipit: Първото нещо е, че това не е систематичен превод на която и да било книга със английски стихове, а нещо “клъвнато” от тук и от там, което ми се е показало интересно. Така че от това следва и второто, а именно, че това е мой подбор на най-интересните английски и/или американски хумористични стихове, които съм срещал из нашите библиотеки. Е, разбира се, “най” е относително понятие, а и моя филтър сигурно е спорен за мнозина, но след като това не са предварително поръчани преводи, то ...

#bulgarian(23)    #funny(22)    #light(4)    #limericks(4)    #miniatures(2)    #nonsenses(8)    #poetry(10)    #sources(2)    #translation(3)    #verses(4)    #calembours(4)

descrizione: In Bulgarian. Това са преводи на редица немски леки и хумористични стихове на български. Включени са неща, които са се харесали лично на автора, като най-добре е представен Ерих Кестнер, после следват Вилхелм Буш, Кристиан Моргенщерн, и други.

incipit: In Bulgarian. Тук са събрани редица мои преводи от немски. Те не винаги са лека поезия или каламбури, особено Ерих Кестнер, с когото започвам, но тъй като неговата поезия отговаря на афинитета на преводача към прости и запомнящи се детски рими, както и към по-скоро философско (дори цинично, при нужда) виждане за нещата, нежели на емоционални описания на ситуации (които, най-често, са лишени от особен смисъл), то всичко това е сложено под една обща шапка. Освен това по-нататък има епиграми и ...

#bulgarian(23)    #christian morgenstern(1)    #erich kestner(1)    #funny(22)    #german(2)    #light(4)    #nonsenses(8)    #poetry(10)    #sources(2)    #translation(3)    #verses(4)    #wilhelm bush(1)    #calembours(4)

descrizione: In English, translation of the “Open Letter to Bulgarian Public” by Ivancho Jotata, democratic dissident, focusing on: pensioner curiosities, fight with misery, our image, a heap of propositions, very important for us. Can't be published in Bulgaria.

incipit: I take it for my duty to inform you about some incredible curiosities in the pension system of Bulgaria, and further about other moments of our social policy, which, since the coming of democracy, is practically missing, and due to which (as well as to other things, naturally) we are now on the last place in the poverty in European Union (with the only hope to become last but one only if our euro-MPs succeed to convince somehow the Union to take also Albania into it). The letter is very long…

#misery(2)    #open letter(6)    #pensioner(3)    #bulgarian(23)

descrizione: In Bulgarian. Това е моята последна поетична книга на български, писана за 3-4 месеца в 69-та ми година. Тоя път това е уж любовна лирика, в стил Петрарка, но аз съм си аз, и тя е по-скоро шеговита, секси, философска, научна, от всичкото по малко.

incipit: Здравейте мои скъпи (защото сте малко) читатели. Аз уж се зарекох да не пиша повече стихове на български, ама на, не се стърпях и за 3-4 месеца /сварганил/ (според руснаците) една съвсем прилична стихосбирка. Е, аз не мислех тя да е толкова голяма, но, дето има един лаф, апетита идва с яденето, и като така, от 50-тина, сонетите пораснаха до 100 (във въображението ми), и реших че е по-добре те да са на три места по 50, че дори и по /51/, защото кръглите цифри не са хубави. ...

#funny(22)    #love(9)    #philosophically(15)    #sonnets(2)    #woman body(1)    #bulgarian(23)

descrizione: In Bulgarian. Това е популярна статия за правилния начин на стареене, която е написана в моя обичаен популярен и нетрадиционен маниер, както и предишните социални есета.

incipit: In Bulgarian. Това е популярна статия за правилния начин на стареене, която включва: встъпление, конкретни глави за правилния поглед върху медицината и умереността, за заплахите от бързия преходен период (тук към старостта), за грижите за своето тяло и неговите органи (базирани на личния опит на автора), после за мозъка, и философски заключителни забележки. Тя е предназначена за хора над средната възраст, приблизително към 40 години. Не е забравено и обичайното поетично Приложение (на английски)

#aging(2)    #body(2)    #brain(2)    #in bulgarian(12)    #medicine(8)    #non traditionally(21)    #personal experience(2)    #philosophy(24)    #popularly(22)    #health(2)

descrizione: In Bulgarian. Това е популярно и забавно есе за българското варварство, което е написано в моя обичаен популярен и нетрадиционен маниер, както и предишните социални есета.

incipit: In Bulgarian. Това е задълбочено, методично, етимологично, философско, но и популярно и забавно есе или студия за българското варварство, с множество примери и сравнения между нас и другите страни. То е дълго, но пък е толкова /нетрадиционно/, че си струва положените усилия за прочитането му. Не е забравено и обичайното шеговито поетично Приложение (на английски) след края на текста.

#comparisons(4)    #etymology(19)    #funny(22)    #in bulgarian(12)    #non traditionally(21)    #philosophy(24)    #pro and contra(7)    #proofs(4)    #barbarity(6)

descrizione: In Bulgarian. Това е едновременно философско и смешно есе за съществуването на Бога, Сътворението, организираната материя, и други свързани въпроси, което е написано в моя обичаен популярен и нетрадиционен маниер, както и предишните социални есета.

incipit: In Bulgarian. Това е едновременно философско и смешно есе за такива недоказуеми неща като съществуването на Бога, Сътворението, организираната материя, метода “за случая” (ad hoc) на сътворение на това, което може да бъде сътворено, и без глобален поглед върху нещата, и някои други свързани неща, с добавка на традиционното поетично Приложение.

#creation(7)    #funny(22)    #in bulgarian(12)    #matter(3)    #non traditionally(21)    #philosophy(24)    #pro and contra(7)    #religion(22)    #thoughtfully(3)    #god(3)

descrizione: In Bulgarian: Mammyland (poetically-prosaic, as well anti-democratic, amalgamation). Това е силно плюещ нашата демокрация материал, а защо е такъв, то прочетете първо Писмото. И плюенето е основно на вълна наука и образование (като писана около 24.5)

incipit: Това е върло оплюваща рекапитулация на нашия демократичен път вече цели 30 години, във, както е казано в подзаглавието, поетична и прозаична форма, писана точно около празника на Кирил и Методи, така че засяга основно въпроси свързани със затриването на нашата интелигенция, волно или неволно. Ако действителността ни ви харесва то не четете материала, материала, но пък ако го четете съм длъжен да ви предупредя, че на редица места надминавам ботевския сарказъм, колкото и дръзко да звучи това.

#democratic(9)    #genocide(3)    #ruination(1)    #spiteful material(1)    #bulgaria(12)

descrizione: In Bulgarian. Това е стихо-прозаична сбирка от 50+ леко съкратени (до 11 реда) сонети наречени /соньотки/, оплюващи объркания ни преход към демокрация, който за 30 год. още не свършва, с разбори на сумата въпроси, и съвети за оправяне на бъркотиите.

incipit: |СОНЬОТКА 00-ва || Сред нашта тъпотия безпросветна |поредна мисъл любородна светна |в главата Йотова, да поднесе |масали весели и компромè. || Соньотки лекички, със коментари |за наште вечни каши демократски |подготвя той, и с’га ще ги стовари |пред пичове, отрочета, и мацки. || Понеже тез’, коит’ у нас остават, |не може вечно тъй да продължават, |въпроси редно е да си задават. || Коментар: Е, това ще e и Предговор към стихо-прозо-сбирката, защото тук всичко има еднакъв вид: стихче и коментар...

#bulgarian democracy(1)    #hardest critique(1)    #in bulgarian(12)    #inimitable(1)    #philosophically(15)    #poetry(10)    #profound discussion(1)    #prose(1)    #funny(22)

descrizione: In Bulgarian. Това е огромен, и писан в самия край на миналия век, речник от /думи и връзки/ между тях, целящи да разкрият не само етимологията, но и скритите зад думите /идеи/ в главите на хората; езиците са поне 10-тина, а текста е на български.

incipit: In Bulgarian. Ех, господа, тази книга се появява на бял свят с около /20/ години закъснение, по редица причини, така че нека кажа в началото нещо за това, а и как тя да се ползува, защото е очевидно, че това /не е/ прочетна книга, тя е етимологичен справочник, ала /повече/ от това, тя е един вид /поема/ за думите по света и за тяхното скрито значение, за начина на мислене на хората използващи думите, понеже аз не съм се интересувал толкова от етимологията, колкото от скритото в главите им. ...

#funny(22)    #ideas in words(1)    #in bulgarian(12)    #many languages(1)    #people s psychology(1)    #philosophical comments(1)    #popularly(22)    #serious reading(1)    #etymology(19)


Nota: vi invitiamo a
Questo indirizzo email è protetto dagli spam.
Attiva JavaScript per vederlo.
eventuali termini o contenuti illeciti, scurrili o errati che potrebbero essere sfuggiti al controllo degli Autori o dello Staff.PayPal

L'associazione culturale BraviAutori sopravvive solo grazie alle piccole donazioni. Se il nostro sito ti è piaciuto, se vuoi contribuire alla sua crescita e allo sviluppo di nuove iniziative, se ci vuoi offrire una pizza, una birra o proprio non sai scegliere chi far felice, considera la possibilità di fare una donazione. Oppure acquista uno dei nostri libri. Puoi usare PayPal (qui a fianco) oppure seguire le istruzioni in fondo a questa pagina. Per ulteriori informazioni, scrivete alla .


Grazie, e buon lavoro!

up

vota


siti web
siti web
siti web

php
Creative Commons
MySQL
Aruba.it
Contatori visite gratuiti
(questo indicatore conta le visite da parte di nuovi visitatori)
PhpBB3spotfree site


Per gli smartphone o per i computer lenti è disponible una visualizzazione più leggera del sito.

informazioni sulla tua navigazione:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
IP: 3.89.87.12


BraviAutori.it (il portale visual-letterario)

Version: 20.0409

Developed by Massimo Baglione

special thanks to:

all the friends of BraviAutori who have contributed to
our growth with their suggestions and ideas.


map
Mappa del sito


Informazioni sull'uso dei cookie da parte di questo sito

La nostra policy sulla privacy

Info e FAQ

Contatti


© 2006-2020
All rights reserved

Copyrighted.com Registered & Protected

MyFreeCopyright.com Registered & Protected

Main site copyrights:
MCN: WVTT8-HGT7X-69B5W
MCN: WT4R4-8NXSX-1LXZB

Pagina caricata in 0,42 secondi.
up