pagine viste: ...
...no javascript...
phone
opzioni grafiche:
T
T
T
TT
Benvenuto, visitatore
     
Thu 11 August, 20:48:45
logo

bookmark Metti nei segnalibri
qr code

Английска Каламбуриада (преводи на английски хумористични стихове, нонсенси и каламбури)

(poesia umorismo, breve - per tutti)
58 visite dal 16/02/2020, l'ultima: 1 settimana fa.
Vuoi essere il primo a recensire o commentare questa opera?
Autore di quest'opera:

Altre opere dell'autore

Titoli simili:Descrizione: In Bulgarian. Това са преводи от английски на най-различни хумористични стихове, нонсенси, каламбури, и лимрици на български, по усмотрение на автора; плюс това са дадени и английските оригинали, както и някои трудно преводими нещица в оригинал.

Incipit: Първото нещо е, че това не е систематичен превод на която и да било книга със английски стихове, а нещо "клъвнато" от тук и от там, което ми се е показало интересно. Така че от това следва и второто, а именно, че това е мой подбор на най-интересните английски и/или американски хумористични стихове, които съм срещал из нашите библиотеки. Е, разбира се, "най" е относително понятие, а и моя филтър сигурно е спорен за мнозина, но след като това не са предварително поръчани преводи, то…


Английска Каламбуриада (преводи на английски хумористични стихове, нонсенси и каламбури)
file: temp1.htm
size: 116,16 KB


Elenco Tag dell'opera:
#calembours(2)    #english sources(1)    #funny poetry(18)    #in bulgarian(24)    #limericks(6)    #miniatures(2)    #nonsenses(8)    #translation(3)    #light verses(11)Recensioni: 0 di visitatori, 0 totali.

Vuoi pubblicare il primo commento per questa opera? Scrivi qui la tua recensione o commento...

Nota: Scrivere recensioni e commenti alle opere è uno dei motori principali di questo portale artistico. È solo grazie a esse che, infatti, gli autori possono migliorarsi e i visitatori orientarsi. Se sei un autore, inoltre, scrivere recensioni e commenti a opere altrui incentiverà i destinatari a fare altrettanto con le tue.


Mancano 250 battute affinché questa recensione possa partecipare al nwClub dei Recensori.

Nota: le recensioni e i commenti devono essere lunghi almeno 30 battute e devono riguardare il contenuto dell'opera, meglio se critiche, costruttive e collaborative. Saranno eliminate dallo Staff le recensioni se saranno: offensive, volgari, chiacchiere e (se scritte da visitatori) presunte autorecensioni dell'autore o banali "bello, mi è piaciuto".

Nota: le recensioni e i commenti sono tuoi e modificabili per 2 giorni, dopodiché diventeranno di proprietà dell'autore che hai recensito o commentato.


NO JAVASCRIPT
NO BUTTON
Recensisci / commenta un'opera a caso.

Nota: per vedere un'opera a caso di un particolare genere, entra nell'elenco dei generi e scegli la tipologia desiderata.L'Opera è messa a disposizione dall'autore sulla base della presente licenza:

Licenza Creative Commons
Английска Каламбуриада (преводи на английски хумористични стихове, нонсенси и каламбури) di Chris Myrski è pubblicata sotto licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.
L'opera di riferimento si trova su www.BraviAutori.it.
(Licenza di default del sito)


Elenco delle opere che condividono una o più tag con questa opera

descrizione: In Bulgarian. Това са преводи на редица немски леки и хумористични стихове на български. Включени са неща, които са се харесали лично на автора, като най-добре е представен Ерих Кестнер, после следват Вилхелм Буш, Кристиан Моргенщерн, и други.

incipit: In Bulgarian. Тук са събрани редица мои преводи от немски. Те не винаги са лека поезия или каламбури, особено Ерих Кестнер, с когото започвам, но тъй като неговата поезия отговаря на афинитета на преводача към прости и запомнящи се детски рими, както и към по-скоро философско (дори цинично, при нужда) виждане за нещата, нежели на емоционални описания на ситуации (които, най-често, са лишени от особен смисъл), то всичко това е сложено под една обща шапка. Освен това по-нататък има епиграми и…

tags: #bulgarian(4)    #calembours(2)    #christian morgenstern(1)    #erich kestner(1)    #funny poetry(18)    #german sources(1)    #nonsenses(8)    #translation(3)    #wilhelm bush(1)    #light verses(11)


descrizione: This is an unorthodox article about the morality and the democracy explaining some basic, yet misunderstood, points about the democracy, in what way it is good and in what bad, why it has no morality, and how we can better it a little.

incipit: *0. Stating Of The Question* | Very often in the latter years I have been highly alarmed by the commonly used phrase about the “democratic values” which we have to defend, insist upon them, apply in our work, turn into reality, maintain constantly, and so on, meaning some moral values that have come to life with the democracy, but the point is, though I much regret to say this, that it could /not/ be true by the simple fact that *the democracy itself has no moral values*! ...

tags: #critically(8)    #funny poetry(18)    #morality(6)    #non traditionally(21)    #popularly(31)    #democracy(13)


descrizione: In Russian. Это неортодоксальное эссе о морали и демократии, объясняющее некоторые основные, но неправильно понятые, идеи о демократии, чем она хороша и плоха, почему в ней нету морали, и как её немного улучшить.

incipit: In Russian. *0. Постановка Вопроса* | В последних годах меня довольно часто притесняла стереотипная фраза о “демократических ценностях”, которые мы должны защищать, отстаивать, применять в свою работу, претворять в реальность, и прочее, имея в виду некоторые моральные ценности, которые появились с приходом демократии, но дело в том, что такое утверждение, как бы я и не жалел сказать это, не может быть верным, потому что *демократия*, сама по себе, *не содержит никаких моральных ценностей*! ...

tags: #critically(8)    #funny poetry(18)    #morality(6)    #non traditionally(21)    #popularly(31)    #democracy(13)


descrizione: In Bulgarian. Това е кратко есе за прословутите демократически ценности, в които се оказва, че практически няма никакви ценности. Но това е демокрацията. Накрая има и стихотворно приложение по темата, на английски (от чувство за срамежливост).

incipit: In Bulgarian. *0. Постановка На Въпроса* | През последните години твърде често ме е притеснявала стереотипната фраза за “демократичните ценности”, които трябва да защищаваме, отстояваме, прилагаме в работата си, превръщаме в реалност, и прочее, имайки предвид някои морални ценности, възникнали с идването на демокрацията, но работата е там, че такова твърдение, колкото и да съжалявам да го кажа, не може да бъде вярно, по простата причина, че *демокрацията не съдържа никакви морални ценности*! ...

tags: #critically(8)    #funny poetry(18)    #morality(6)    #non traditionally(21)    #popularly(31)    #democracy(13)


descrizione: This is an opus about the women & the men, the differences between them, the emancipation, and what to expect after it. Regardless of the fact that the topic is old, it is remarkably actual nowadays, when the equilibrium between genders is disturbed.

incipit: *1. The Emancipation* | The French understand, if not anything else, then at least love and sex, so that one must believe them when they say: Cherchez la femme (as cause for all evil things on this world), more so because to this truth people have come millenniums back, for to reflect it in the Bible where Adam and Eve were thrown out of Paradise because of the sin of Eve. Well, some emanci/patess/ — for this is grammatically correct building from “emancipate” — would have objected, ...

tags: #emancipation(3)    #funny poetry(18)    #men(3)    #non traditionally(21)    #philosophically(24)    #popularly(31)    #women(3)


descrizione: In Russian. Это опус о женщинах и мужчинах, о разницах между ними, об эмансипации, и что потом. Не смотря на того, что тема очень старая, она особенно актуальна в наши дни, когда установившееся веками равновесие между полами нарушилось.

incipit: In Russian. *1. Об Эмансипации* | Французы, если не в чём-то другом, то хотя бы в любови и сексе разбираются, так что им надо верить когда говорят cherchez la femme (“шерше ла фам”) как причину всех зол и несчастий в этом мире, тем более, что до этого правдивого утверждения люди достигли ещё за тысячи лет до нашего времени, чтобы отразить его и в Библии, где Адама и Еву выгнали из Рая из за прегрешения Евы. Ну, возможно, что какая-та ... эманси/патка/ имеет право возразить, ...

tags: #emancipation(3)    #funny poetry(18)    #men(3)    #non traditionally(21)    #philosophically(24)    #popularly(31)    #women(3)


descrizione: In Bulgarian. Това е есе за жените и мъжете, за необходимостта и особеностите на двата пола, за взаимодействието между тях, и за еманципацията. При все че темата е стара, то въпросът е силно актуален днес, при разрушеното равновесие между половете.

incipit: In Bulgarian. *1. Еманципацията* | Французите, ако не от друго, то поне от любов и секс разбират, така че би трябвало да им се вярва като казват: Cherchez la femme (като причина за всички злини на този свят), още повече, че до тази истина хората са били стигнали преди хиляди години, за да я отразят и в Библията, където Адам и Ева са били изгонени от Рая заради прегрешение на Ева. Е, някоя … еманци/патка/ — защото това е граматически правилно образуване — с пълно право би възразила, че ...

tags: #emancipation(3)    #funny poetry(18)    #men(3)    #non traditionally(21)    #philosophically(24)    #popularly(31)    #women(3)


(saggio altro, medio)  di nwChris Myrski

descrizione: Here are discussed popularly, but philosophically, some of the major scourges of the society, such as the: wars, violence, terrorism, corruption, and others, in order to discover their causes and reach to appropriate methods for fighting them.

incipit: *0. Preliminary Remarks* | We will surely not “discover America” saying that the main reasons for our sufferings, i.e. of the reparable by us, or those that stay outside of the /indifference/ to us of the world in which we live (where this world some of you may replace with God), are rooted only in the human shortcomings, called also vices or sins, as well also in the bad social regulations (which are consequences of our shortcomings). This is known by the old Eastern philosophers, but ...

tags: #critically(8)    #funny poetry(18)    #non traditionally(21)    #philosophically(24)    #popularly(31)    #scourges of society(3)

Elencate 10 relazioni su 48 -
 
10
20
 ... 
50
 


Nota: vi invitiamo a
Questo indirizzo email è protetto dagli spam.
Attiva JavaScript per vederlo.
eventuali termini o contenuti illeciti, scurrili o errati che potrebbero essere sfuggiti al controllo degli Autori o dello Staff.
PayPal

L'associazione culturale BraviAutori sopravvive solo grazie alle piccole donazioni. Se il nostro sito ti è piaciuto, se vuoi contribuire alla sua crescita e allo sviluppo di nuove iniziative, se ci vuoi offrire una pizza, una birra o proprio non sai scegliere chi far felice, considera la possibilità di fare una donazione. Oppure acquista uno dei nostri libri. Puoi usare PayPal (qui a fianco) oppure seguire le istruzioni in fondo a questa pagina. Per ulteriori informazioni, scrivete alla .


Grazie, e buon lavoro!


vota


siti web
siti web
siti web

php
Creative Commons
MySQL
Aruba.it
Contatori visite gratuiti
(questo indicatore conta le visite da parte di nuovi visitatori)
PhpBB3spotfree site


Per gli smartphone o per i computer lenti è disponible una visualizzazione più leggera del sito.

informazioni sulla tua navigazione:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
IP: 35.168.110.128


BraviAutori.it (il portale visual-letterario)

Version: 20.0409

Developed by Massimo Baglione

special thanks to:

all the friends of BraviAutori who have contributed to
our growth with their suggestions and ideas.


map
Mappa del sito


Informazioni sull'uso dei cookie da parte di questo sito

La nostra policy sulla privacy

Info e FAQ

Contatti


© 2006-2022
All rights reserved

Copyrighted.com Registered & Protected

MyFreeCopyright.com Registered & Protected

Main site copyrights:
MCN: WVTT8-HGT7X-69B5W
MCN: WT4R4-8NXSX-1LXZB

Pagina caricata in 0.09 secondi.